Výkonnostní ukazatele

                     
  kód název jednotka výpočet  
  Základní ukazatele  
  Z1  Počet zásobovaných obyvatel  obyv. *  
  Z2 Délka vodovodních řadů km *  
  Z3 Počet vodovodních přípojek  příp. *  
  Z4 Voda vyrobená k realizaci (VVR)  tis. m3/rok D9+D11-D10  
  Z5 Voda fakturovaná celkem (VFC)  tis. m3/rok D12+D13  
  Z6 Voda nefakturovaná (VNF)  tis. m3/rok Z4-Z5  
  Z7 Ztráty vody  tis. m3/rok *  
  Z8 Celkový počet zaměstnanců společnosti  zam. *  
  Z9 Vodné (včetně DPH) Kč/m3 *  
  Z10 Vodné a stočné (včetně DPH) Kč/m3 *  
  Z11 Základní jmění tis. Kč *      
  Z12 Výnosy celkem tis. Kč *      
  Z13 Náklady celkem tis. Kč *      
  Z14 Osobní náklady tis. Kč *      
  Z15 Zisk  po zdanění tis. Kč *  
  Doplňkové ukazatele  
  D1 Délka vodovodních přípojek  km *  
  D2 Hustota přípojek  příp./km Z3/Z2  
  D3 Počet osazených vodoměrů  - *  
  D4 Počet čerpacích a přečerpávacích stanic  - *  
  D5 Počet úpraven vod  - *  
  D6 Výkon úpraven vod  m3/den *  
  D7 Počet vodojemů  - *  
  D8 Celková kapacita vodojemů  m3 *  
  D9 Voda vyrobená tis. m3/rok *  
  D10 Voda předaná  tis. m3/rok *  
  D11 Voda převzatá  tis. m3/rok *  
  D12 Voda fakturovaná domácnostem (VFD)  tis. m3/rok *  
  D13 Voda fakturovaná ostatním odběratelům (VFOO)  tis. m3/rok *  
  D14 Zaměstnanci na úseku pitné vody  zam. *  
  D15 Výnosy z vodného tis. Kč *  
  Výkonnostní ukazatele    
  výrobní    
  U101 Průměrná denní spotřeba vody vyrobené k realizaci  l/s 1000000*Z4/31536000  
  U102 Voda vyrobená k realizaci na přípojku  m3/příp./rok 1000*Z4/Z3  
  U103 Voda vyrobená k realizaci na 1 km vodovodního řadu m3/km/rok 1000*Z4/Z2  
  U104 Voda nefakturovaná z VVR % (Z6/Z4)*100  
  U105 Voda nefakturovaná na přípojku  m3/příp./rok 1000*Z6/Z3  
  U106 Voda nefakturovaná na 1 km vodovodního řadu m3/km/rok 1000*Z6/Z2  
  U107 Ztráty vody na přípojku m3/příp./rok 1000*Z7/Z3  
  U108 Ztráty vody na 1 km vodovodního řadu m3/km/rok 1000*Z7/Z2  
  U109 Specifická spotřeba vody vyrobené k realizaci  l/obyv./den 1000000*Z4/(365*Z1)  
  U110 Specifická spotřeba vody fakturované celkem  l/obyv./den 1000000*Z5/(365*Z1)  
  U111 Specifická spotřeba vody fakturované domácnostem l/obyv./den 1000000*D12/(365*Z1)  
  U112 Specifická spotřeba vody nefakturované  l/obyv./den 1000000*Z6/(365*Z1)  
 
U113
Počet obyv. na km sítě obyv./km Z1/Z2  
  U114 Počet obyv. na přípojku obyv./příp. Z1/Z3        
  personální  
  U201 Voda vyrobená k realizaci na zaměstnance společnosti tis. m3/zam./rok Z4/Z8  
  U202 Voda vyrobená k realizaci na zaměstnance v oblasti pitné vody tis. m3/zam./rok Z4/D14  
  U203 Počet zásobených obyvatel na 1 zaměstnance společnosti  obyv./zam. Z1/Z8  
  U204 Počet zásobených obyvatel na 1 zaměstance společnosti na úseku pitné vody  obyv./zam. Z1/D14  
  U205 Počet zaměstnanců na 1000 přípojek  zam./1000příp. 1000*Z8/Z3  
  U206 Počet zaměstnanců na 100 km vodovodních řadů zam./100km 100*Z8/Z2  
  ekonomické  
  U301 Výnosy na zaměstance společnosti tis. Kč/zam. Z12/Z8  
  U302 Výnosy na 1 km vodovodního řadu Kč/km  1000*Z12/Z2  
  U303 Průměrné měsíční náklady na zaměstnance Kč/zam./měs. Z14/Z8/12*1000  
  U304 Zisk na zaměstnance společnosti tis. Kč/zam. Z15/Z8  
  U305 Zisk na objem VVR Kč/tis. m3 Z15/Z4*1000  
  doplňkové  
  U401 Voda nefakturovaná na zásobeného obyvatele  m3/obyv./rok 1000*Z6/Z1      
  U402 Ztráty vody na zásobeného obyvatele m3/obyv./rok 1000*Z7/Z1  
  U403 Vlastní spotřeba tis. m3/rok (Z6-Z7)  
  U404 Celkový zásobní objem vodojemů k průměrné denní spotřebě vody vyrobené k realizaci  % (1000*D8/(U101*3600*24))*100  
  U405 Celková kapacita vodojemů na obyvatele  m3/obyv. D8/Z1  
  U406 Celková kapacita vodojemů na 1 km vodovodního řadu m3/km D8/Z2  
  U407 Podíl zaměstnanců působících v oblasti pitné vody  % (D14/Z8)*100  
  *) vstupní údaj  
 
  Data pro výpočet ukazatelů jsou získávána z veřejně dostupných zdrojů (výroční zprávy, ročenky SOVAK a MZe, statistiky ČSÚ, internetové stránky společností).