O projektu

Výzkumný projekt

Srovnávací analýza veřejných systémů zásobování vodou a vodárenských společností

je řešen v rámci programu MŠMT-COST na Ústavu vodního hospodářství obcí FAST VUT v Brně.

Anglický název: Performance assessment of public water supply systems and water utilities

Doba řešení: 1.3.2006 - 31.10.2008

Cíle projektu

 

Základním cílem navrhovaného projektu je vytvoření souboru výkonnostních ukazatelů pro analýzu, posouzení, ohodnocení a benchmarking veřejných systémů zásobování pitnou vodou a vodárenských společností, které zajišťují provoz vodovodních trubních sítí. Tento projekt si také klade za cíl vytvořit metodiku a postupy pro odhad a výpočet každého z navržených ukazatelů.

Struktura projektu je členěna do pracovních modulů:

  • PM1 - Návrh souboru výkonnostních ukazatelů
  • PM2 - Metodika pro odhad, výpočet a výklad jednotlivých výkonnostních ukazatelů
  • PM3 - Vývoj nástroje "WaBe" (Water Benchmarking) pro srovnávání a benchmarking
  • PM4 - Testování a ověření nástroje "WaBe" na reálné vodovodní síti a pro reálnou provozní společnost
  • PM5 - Řízení a prezentace projektu

 

Předpokládané výsledky

 

  • Navržený soubor výkonnostních ukazatelů
  • Metodika stanovení a hodnocení jednotlivých ukazatelů
  • Softwarový nástroj WaBe pro srovnávání a benchmarking veřejných systémů zásobování vodou a provozních společností

 

Mezinárodní vazby

Výzkumný projekt úzce souvisí s právě probíhajícím projektem EU - COST Action C18: Performance assessment of urban infrastructure services: the case of water supply, wastewater and solid waste. Řešitel je aktivním spoluřešitelem projektu COST C18 a na jeho řešení nese významný podíl. Hlavním cílem projektu COST Action C18 je zvyšování znalostí a podpora využívání efektivních a vědecky podložených metod jako rozhodovací podpory založené na bázi výkonnostních ukazatelů při řízení podniků městské infrastruktury.